جستجو

انتقادات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی
رایانامه
شماره تماس
موضوع
نوع موضوع
شرح
کد امنیتی


تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه