جستجو
» معرفی سازمان » آمار درختان بوشهر

 ردیف
نام درخت
 تعداد درخت
 
       

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه